Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 13


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. In the picture above, each of the four students is holding a number. Who is holding the number that is five more than the only even number?
A.  David
B.  Greg
C.  Keiko
D.  Betsy


2. In the picture above, Box A weighs 5 pounds. How much does box B weigh?
A.  1 lb
B.  3 lbs
C.  5 lbs
D.  7 lbs


3. The picture graph shows the numbers of 4 different kinds of plants Mr. Swan bought Saturday. How many pepper plants did Mr. Swan buy?
A.  15
B.  10
C.  8
D.  3


4. The bar graph above shows the number of each kind of bill that Kim counted. How many $10 bills did Kim count?
A.  4
B.  5
C.  9
D.  11


5. The picture graph shows the number of children who came to story hour each week. How many children came to story hour in week 4?
A.  5
B.  8
C.  12
D.  15


6. These are the game balls Coach Warner used for P.E. class. Which graph shows the correct number of each kind of game ball?
A.  
B.  
C.  
D.  


7. Louis bought these cans of food. If Louis picks one can from the bag without looking, which kind of can is he LEAST LIKELY to pick?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. The table above shows the number of paddles Mr. Watson must order for different numbers of canoes. If the pattern in the table continues, how many paddles must be ordered for 10 canoes?
A.  17
B.  18
C.  20
D.  23

9. Lexi had 6 fish in her fish tank. Her dad bought her some more fish. After that, Lexi had 14 fish in her tank. How many fish did Lexi’s dad buy for her?
A.  8
B.  9
C.  12
D.  20


10. The table above shows the times that the train leaves from each station. If the pattern continues, what time will the train leave the Madison station?
A.  5:19
B.  5:20
C.  5:24
D.  5:26


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: