Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which animal is at (2, 3) on the grid?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. There are 100 cookies inside the cookie jar. 49 of the cookies are Oreos. What fraction represents the number of Oreos inside the cookie jar?
A.  100/51
B.  100/49
C.  51/100
D.  49/100


3. Nick is playing a board game with his friends. One of the pieces is the spinner shown above. If Nick spins the spinner 50 times, which number will the spinner land on most often?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  cannot tell


4. Melissa loves to read when she has free time after school. She has a pile of 16 magazines. What are two different ways that Melissa can stack them into equal groups?
A.  2 groups of 8 and 4 groups of 4
B.  2 groups of 9 and 3 groups of 4
C.  8 groups of 2 and 5 groups of 3
D.  6 groups of 3 and 2 groups of 8


5. What is the missing number for the input/output table?
A.  6
B.  8
C.  4
D.  1

6. For Halloween, Brian is going to come up with his own costume. He has 2 masks, one red and one green. He has three wigs, one black, one white, and one brown. How many different costumes can Brian make from the masks and the wigs?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  8
* You can either multiply 2 (number of masks) x 3 (number of wigs) to get 6 different costumes. Also, you can make a list of combinations of masks and wigs:

1. Red mask, black wig

2. Red mask, white wig

3. Red mask, brown wig

4. Green mask, black wig

5. Green mask, white wig

6. Green mask, brown wig


Y = 1 student

7. The third grade students at Martin Elementary love animals. The picture graph above shows how many students own each type of pet. Which question below could you answer using the picture graph?
A.  How many students own more than one pet?
B.  How many students own black dogs?
C.  How many more students own fish than hamster?
D.  How many students don’t own pets?

8. Today, Michael woke up and looked at the calendar. He counted 15 more days until his birthday. Then, 27 more days after Michael’s birthday it will be Thanksgiving Day. How many days are there from today until Thanksgiving Day?
A.  12
B.  30
C.  32
D.  42
* There are 15 more days until Michael’s birthday. Thanksgiving Day is 27 days after those 15 days. Add 27 + 15 = 42 days until Thanksgiving.9. Beth is going to make caramel apples for the fall festival. The picture above shows how Beth places the apples on the table. Which multiplication sentence matches the picture?
A.  3 x 4 = 12
B.  3 x 5 = 15
C.  3 x 6 = 18
D.  18 ÷ 3 = 6
   * There are 3 rows of apples with 5 apples in each row for a total of 15 apples, which is the same as 3 x 5 = 15.

10. The sandwiches at Jackie’s favorite restaurant costs $2.50, and soup costs $1.50. Jackie eats a sandwich 2 times a week and soup 5 times a week. What is the probability that Jackie will eat soup tomorrow?
A.  2/5
B.  5/2
C.  5/7
D.  2/7
   * Jackie eats soup 5 times out of the 7 days in one week. The probability is 5 out of 7 or 5/7.


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: