Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Shelby waters her garden everyday using her favorite watering can. According to the picture above, which is CLOSEST to the amount of water Shelby's watering can hold when full?
A.  1 gram
B.  1 pint
C.  1 cup
D.  1 gallon


2. Look at the math models above. What is the right representation of the result value?
A.  1/5
B.  4/5
C.  5/4
D.  9/5


3. Which of the following number sentences can be used to solve the problem above?
A.  2 + 45 =
B.  45 - 2 =
C.  2 x 45 =
D.   45 / 2 =


4. Each small square on the grid is 1 square unit. How many square units are needed to make the shaded figure shown on the grid?
A.  7
B.  18
C.  15
D.  8

5. Which is a model of a rectangular solid?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. Rob said that he finished his art project at 10:30 AM. Which of the following clocks was he looking at?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Which of the following thermometers shows temporature closest to 37 degrees Celsius?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. How many lines of symmetry does the figure above have?
A.  1
B.  2
C.  4
D.  6

9. Each of the street signs below shows a different kind of road. Which sign shows a road that is the BEST model of a line segment?
A.  
B.  
C.  
D.  


10. Ben uses a chain of paper clips to measure the size of his fish toy as shown above. The length of the fish from nose to tail is closest to -
A.  2 paper clips
B.  3 paper clips
C.  5 paper clips
D.  8 paper clips


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: