Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Going from left to right, which of the following groups has the heart in the last position?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. The NBC news reported that 713,298 people watched the first play-off game of NBA between the Houston Rockets and the Utah Jazz this year. What is the value of 3 in 713,298?
A.  300
B.  3,000
C.  30,000
D.  300,00


3. Ronnie has the money shown above. If the following prices shown include tax, which shirt can Ronnie buy with his money?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. The chart shows the number of rocks each student collected during a field trip. How many rocks did Jeff and Mark collect all together?
A.  32
B.  42
C.  45
D.  79

5. Joy set a goal to learn 8 new words everyday. If she keeps doing this, how many words will she learn in a week?
A.  56
B.  54
C.  32
D.  15


6. What is the difference of the two fractions?
A.  1/4
B.  4/5
C.  6/5
D.  4/6

7. Sara bought 3 boxes of crackers. There were 48 crackers in each box. How many crackers did she buy in all?
A.  45
B.  51
C.  124
D.  144


8. Look at the picture. What is the sum of the two model values?
A.  1.5
B.  3.9
C.  5.9
D.  9.5

9. Lisa learned that the Caribbean Sea is 8,173 feet deep and the Black Sea is 3,826 feet deep. How many feet deeper is the Caribbean Sea than the Black Sea?
A.  5,753
B.  5,357
C.  4,947
D.  4,347


10. Colton earned the money shown above by selling lemonade. What is the total value of the money?
A.  $3.95
B.  $4.16
C.  $4.95
D.  $6.15


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: