Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Four different groups are collecting canned goods to donate to a homeless shelter. According to the table above, which statement is true?
A.  On Day 1, the number of cans collected by Group 2 was greater than the number collected by Group 1.
B.  On Day 2, the number of cans collected by Group 4 was less than the number collected by Group 3.
C.  On Day 2, the number of cans collected by Group 1 was equal to the number collected by Group 4.
D.  On Day 1, the number of cans collected by Group 4 was less than the number collected by Group 2.

2. Jan has a pair of earrings that are congruent (the same size and shape). Looking at the pairs of shapes below, which pair looks to be congruent?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. Max’s favorite cartoon show comes on at the times above. If the clock pattern continues, what time should be shown on the next clock?
A.  6:10
B.  6:40
C.  7:10
D.  7:40

4. Kyle has 3 shark stickers. Sammy has 4 times as many shark stickers as Kyle. Which picture shows how many shark stickers that Sammy has?
A.  
B.  
C.  
D.  


There are 6 pens in each package. How many pens are there in 9 packages?

5. Which number sentence should you use to solve the problem above?
A.  6 x 6 = 36
B.  9 - 6 = 3
C.  6 + 9 = 15
D.  9 x 6 = 54


6. To earn extra money, Jeffery does certain jobs around the neighborhood, such as raking leaves, washing cars, and painting fences. Jeffery saves the same amount of money each week. If the pattern above continues, what are the missing numbers in the table?
A.  $21, $28, $35
B.  $28, $56, $112
C.  $17, $24, $27
D.  $14, $14, $14


7. What are the missing numbers in the chart above?
A.  64, 84
B.  14, 44
C.  44, 74
D.  74, 44

8. Daniela grabbed four of her purses and emptied out all of her money from each. She found the sets of money below. Which set of money has the greatest value?
A.  2 dollars, 14 dimes, 5 pennies
B.  3 dollars, 4 dimes, 6 pennies
C.  4 dollars, 10 dimes, 11 pennies
D.  5 dollars, 1 dime, 0 pennies

9. On Tuesday and Wednesday, Doug the spotted Dalmatian buried 43 bones in all. If Doug buried 28 bones on Tuesday, how many bones did Doug bury on Wednesday?
A.  10
B.  15
C.  20
D.  25


10. The table above shows how many students from each school are going on a field trip to the police station. What is a good estimate for the total number of students going from both schools?
A.  160
B.  170
C.  180
D.  200


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: