Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Students in Mrs. Wood's class are lined up to ride a pony for the Texan's Day. According to the picture above, who is 14th in line from the pony?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Last February, a card shop sold two hundred thousand, one hundred greeting cards. Which shows this number?
A.  2,000,100
B.  200,100
C.  20,100
D.  2,100


3. Which two figures have an equal fraction shaded?
A.  1 and 2
B.  1 and 3
C.  2 and 4
D.  3 and 4

4. Each figure below is shaded to represent a fraction. Which pair of figures makes a true statement?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. A school library has 985,720 books. Which of the following is that number written in words?
A.  Nine hundred eighty-five, seven hundred twenty
B.  Nine hundred thousand, seven hundred twenty
C.  Nine hundred eighty-five thousand, seven hundred twenty
D.  Nine thousand eighty-five, seven hundred twenty


6. There are 368 buttons in a jar. What is that number rounded to the nearest hundred buttons?
A.  300
B.  360
C.  370
D.  400


7. Ben put 5 cookies in each box for the bake sale. How many cookies did he use to fill up the boxes?
A.  18
B.  45
C.  90
D.  95


8. John made a number with the blocks shown above. Sonya used the same blocks to make a number LESS THAN John’s number. Which could be the number Sonya made?
A.  
B.  
C.  
D.  


9. Which best describes the pattern of dots on the blocks?
A.  Each block has exactly one more dot than the one before it.
B.  Each block has two dots on it.
C.  Each block has exactly two more dots than the one before it.
D.  Each block has three or four dots on it.

10. Harold can use the fact, 3 x 4 = 12, to help him solve a related problem. Which of the following could be the problem he is trying to solve?
A.  ? ÷ 3 = 4
B.  ? - 4 = 12
C.  ? + 3 = 4
D.  ? - 3 = 4


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: