Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Roland has these shirts and ties to choose from. Which picture shows all the different ways he can combine 1 tie and 1 shirt?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Look at the pattern of shapes on this section of wallpaper. Which of the following would continue the pattern shown?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. What fraction of the group of eggs is cracked?
A.  1/6
B.  5/6
C.  5/1
D.  6/5


4. Which is the best title for the group shown?
A.  Things that have wheels
B.  Things that are big
C.  Things that are alive
D.  Things that float


5. What would be the next 3 numbers in this pattern?
A.  28, 29, 30
B.  30, 32, 34
C.  30, 33, 36
D.  33, 36, 39


6. Look at the pattern of shapes above. Which of these shows the same kind of pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Lily has 7 blue T-shirts and some red T-shirts in her drawer. They are 16 T-shirts in all. How many of the T-shirts are red?
A.  8
B.  9
C.  11
D.  23


8. If one big squre is 1, what number is represented by the shaded part of the figure above?
A.  0.19
B.  1.09
C.  1.19
D.  2.09


9. Robert bought the packages of seeds shown above. Which bar graph correctly shows the number of packages Robert bought?
A.  
B.  
C.  
D.  


10. The table shows the amount of time Karen spent practicing ice skating. If the pattern in the table continues, how long will Karen spend practicing on Saturday?
A.  95 minutes
B.  100 minutes
C.  105 minutes
D.  110 minutes


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: