Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Michael is drawing a picture in art class. He takes the figure above, flips it, and traces it. Which of the drawings below shows the figure after Michael flips it?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Karina and her sisters are going to the beach. They pack sun tan lotion, sun glasses, and swim suits because it is going to be a hot day. Which might be the temperature on a hot day?
A.  46°F
B.  56°F
C.  68°F
D.  89°F


3. Bryson used rubber bands to make the shape above on a Geoboard. He thought it looked like the letter “L”. What is the perimeter of the shape that Bryson made?
A.  10
B.  16
C.  18
D.  23


4. Latisha has opened a lemonade stand on her street. She fills each of the pitchers above with 2 quarts of lemonade. Then, she needs to pour all of the lemonade from the pitchers into one-gallon containers. How many one-gallon containers will she need? Remember, 4 quarts is equal to one gallon.
A.  2 gallon containers
B.  1 gallon container
C.  3 gallon containers
D.  6 gallon containers

5. Last Saturday, Elizabeth played tennis for 25 minutes, but then she got tired. Her friend, Gwen, played tennis for 10 more minutes. How many minutes did Gwen play tennis?
A.  15
B.  25
C.  35
D.  45


6. Adrianna baked a vanilla cake for her sister’s birthday. The picture above shows how many slices of cake were left (shaded) after her sister’s birthday. If 2 more slices of cake were eaten, what fraction of cake would be left?
A.  4/12
B.  1/4
C.  6/12
D.  7/12

7. Some of the girls on the basketball team want to buy a new jacket for their coach. The jacket costs $55. If each girl gives $5, how many girls need to give money to have enough to pay for the jacket?
A.  11
B.  12
C.  13
D.  60


8. For breakfast, Abby gets eggs, bacon, and a brand new carton of orange juice from the refrigerator. ABOUT how much juice could a regular carton of juice hold?
A.  1 ounce
B.  2 quarts
C.  1 gallon
D.  10 gallons


9. Darryl is hungry so he orders 3 hamburgers at $1.99 each and 3 hot dogs for $0.69 each at a restaurant. What is the best estimate of the total amount of money Darryl will spend on all this food?
A.  $6.00
B.  $7.00
C.  $8.00
D.  $12.00

10. Marshal loves to watch birds in his backyard. He always sees red cardinals, blue jays, and mockingbirds. Yesterday, he saw three times as many blue jays as red cardinals. If he saw 2 red cardinals, how many blue jays did Marshal see?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  8


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: