Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following animals weighs closest to 10 pounds?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Dwight spent two weeks at a summer camp. How many days did Dwight stay in the summer camp?
A.  30
B.  14
C.  7
D.  5

3. In which figure is the dotted line a line of symmetry?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Which could be one of the faces of a cylinder?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. What is the temperature shown on this thermometer?
A.  10 °C
B.  18 °C
C.  17 °F
D.  18 °F


6. According to the picture above, if Tim spins the arrow on this spinner, on which space is the arrow MOST LIKELY to land?
A.  Red
B.  Blue
C.  Green
D.  Orange


7. Four students made bookmarks to sell at the school fair. The graph shows the number of bookmarks each student made. How many more bookmarks did Ned make than Julie?
A.  6
B.  8
C.  16
D.  18


8. Wendy is making this calendar for the bulletin board. What day of the week should January 22 be on?
A.  Sunday
B.  Monday
C.  Wednesday
D.  Friday


9. The bar graph shows the number of pies sold during a bake sale. How many more apple pies were sold than peach?
A.  5
B.  8
C.  10
D.  11


10. The graph shows the favorite winter activities of the students in Randy’s class. How many fewer students liked hockey than sledding?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: