Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. What is the sum of the two decimal numbers?
A.  2.8
B.  3.3
C.  3.5
D.  8.2

2. On the first day of their vacation, the Barry family drove 628 miles. On the second day, they drove 602 miles. How many miles did the Barry family drive in these two days?
A.  1,226
B.  1,230
C.  1,248
D.  1,330


3. What is the total value of the coins shown in the picture?
A.  $1.91
B.  $2.06
C.  $2.33
D.  $3.06

4. Which of the following problems can be solved using the number sentence 29 x 2 = ?
A.  Sharon saw 29 boats on the lake and 2 boats at the dock. How many boats is that in all?
B.  A parking lot has 29 cars in each row. There are 2 rows of cars. How many cars is that all together?
C.  Mrs. Jensen had 29 rulers. She gave 2 to her students. How many rulers did she have left?
D.  Travis had 29 cookies. If he puts 2 cookies in each lunch bag, how many lunch bags will he use?

5. Sophie drew a figure with 4 square corners. Which could be the figure Sophie drew?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. According to the picture above, how many marbles long is the toy truck?
A.  8
B.  9
C.  12
D.  15


7. Which of these digital clocks shows the same time as the clock above?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. Iris cut a piece from this sheet of paper. Which is the piece that Iris cut?
A.  
B.  
C.  
D.  


9. Each small square on the grid is 1 square unit. How many square units are needed to make the shaded figure?
A.  10
B.  11
C.  12
D.  14


10. How many small unit cubes are used in building the model above?
A.  12
B.  16
C.  18
D.  19


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: