Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Each object above is supposed to pair with another object following a rule. Which object is not paired with any others shown?
A.  
B.  
C.  
D.  
 

2. Nancy wanted to spend several hours reading during the day. She read 8 pages during the first hour. Then she read 16 pages during the second hour and 24 pages during the third hour. If Nancy's reading keeps going this way, how many pages will Nancy read during the sixth hour?
A.  6
B.  24
C.  36
D.  48


3. Everyone at the picnic who played in a sport will receive an award that will be either green(G) or orange(O). Each award will have one ribbon attached that will have stripes(S), dots(D), or plaid(P). How many combinations can be made for the awards?
A.  3
B.  5
C.  6
D.  12


4. Taylor and Josh went on rides at the amusement park. Josh went on 11 rides. Taylor went on twice as many rides as Josh. Which of the following number sentences shows the total number of rides Taylor and Josh rode?
A.  11 + 11
B.  11 + 2 + 11
C.  11 + 2 × 11
D.  (11 + 11) × 2


5. A circle breaks into three pieces. The picture above shows two of them. Which is the third piece?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. If both the square and the triangle above have the same perimeter, what is the length of each side of the square?
A.  4
B.  5
C.  10
D.  20


7. Lillian used a rule to make the number pattern shown above. If the pattern continues, what will be the next number?
A.  34
B.  35
C.  36
D.  37


8. Jenna used the same rule as Lillian's to make a number pattern. She began her pattern with 10. Will 25 and 30 be in Jenna's pattern?
A.  They both will be in the pattern.
B.  25 will be in the pattern but 30 will not.
C.  30 will be in the pattern but 25 will not.
D.  Neither of them will be in the pattern.


9. Jesse's family can choose one of the 3 houses on the map. Jesse's mom wants to move into the house that is as close to Jesse's school as possible. Which house is the best choice?
A.  House A
B.  House B
C.  House C
D.  They are all the same.


10. Bill wants to buy a video game for $17.95 and a CD for $12.88. Which of the following is the best estimation of the total cost for Bill to buy the video game and the CD?
A.  $21
B.  $31
C.  $41
D.  $51


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: