Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Kevin drew line segments on his paper. Which of the following figures below is made up of ONLY line segments?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. In October, Erica saw a snake at the zoo that measured 2 feet 8 inches long. In November, Erica came back to the zoo and saw that the same snake had grown 1 foot 10 inches longer. How long was the snake by the end of November?
A.  3 feet 8 inches
B.  4 feet 5 inches
C.  4 feet 6 inches
D.  4 feet 8 inches
* Since the snake grew LONGER, you know you should add. 2 feet 8 inches + 1 foot 10 inches = 3 feet 18 inches. Remember that you can trade 12 inches for 1 foot, so 3 feet 18 inches becomes 4 feet 6 inches.

3. David had $3.00 to spend at the book fair. He bought two books about airplanes. If David got $0.50 back in change after paying for the books, which two books did he buy?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. Alex drew the two shapes above and started to compare them. What is true about the two shapes?
A.  They are the same shape.
B.  They are the same size and shape.
C.  They are the same size.
D.  They each have 6 sides.

5. Peggy is mailing out holiday cards so she needs 1,000 stamps. She can buy them in sheets of 100 stamps each. How many sheets will Peggy need to buy?
A.  1 sheets
B.  10 sheets
C.  100 sheets
D.  1000 sheets
* You can divide 1,000 stamps by 100 stamps on each sheet, which is the same as 1,000 / 100 = 10 sheets.


6. Which shape below CANNOT be made by tracing the lines in the hexagon above?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. There are 3 brown chairs in Britney’s classroom. Each chair has 4 balloons tied to it. Which of the following pictures should Beth use to show what 3 x 4 means?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. Ricky wants his dad to guess the secret number in his head. Ricky gives his dad a hint by building the number with base ten blocks. What is the value of the base ten blocks above?
A.  940
B.  904
C.  490
D.  409
* There are 4 hundreds flats and 9 unit cubes, which is equal to 400 + 9 = 409.


9. Devin said he could not solve this problem because some information was missing. What other information does Devin need to solve this problem?
A.  the number of students in the class
B.  the number of adults in the classroom
C.  the number of cupcakes each child was given
D.  the number of cupcakes Karen brought

10. The baker is making delicious pies. He accidentally burns some of the pies. The burned areas are shaded in black. Which of the following pies shows that 1/4 of the whole pie is burned (shaded)?
A.  
B.  
C.  
D.  


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: