Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Brian is going to ride his bike around a few neighborhoods. He uses the map above to plan his route from Elton to Rye. What is the shortest distance in miles from Elton to Rye?
A.  8 miles
B.  12 miles
C.  13 miles
D.  14 miles
* The shortest distance is from Elton to Middleton (3 miles) + Middleton to Elm (6 miles) + Elm to Rye (3 miles) = 12 miles from Elton to Rye.


2. Josh got a magic number machine for his birthday. If he puts a certain number in, another number pops out. Which describes the rule that the number machine follows each time?
A.  divides by 2, then adds 3
B.  adds 6, then divides by 2
C.  subtracts 2
D.  subtracts 4
* Since 14 – 10 = 4; 12 – 8 = 4; 10 – 6 = 4; 8 – 4 = 4; and 6 – 2 = 4, you know the difference is 4 for each. The machine subtracts 4 each time.


3. Anna is jump roping outside with her friends. With each jump, she calls out a number in the pattern above. What is the next number that Anna will call out?
A.  9
B.  12
C.  14
D.  15


4. Ben is taking a math test, but he is unsure about his final answer to one of the questions. Which of the following number sentences shows a way for Ben to check his work?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. Nathan wrote the two number sentences above. He covered the numbers he used with shapes and asked his sister to guess which numbers he used. Which numbers are underneath the shapes to make both of the number sentences true?
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Kayla has 20 stickers. She wants to place them on her folder in even rows. Which of the following is one way that Kayla can arrange her stickers?
A.  in 3 rows with 8 stickers in each row
B.  in 4 rows with 6 stickers in each row
C.  in 5 rows with 4 stickers in each row
D.  in 6 rows with 5 stickers in each row


7. Alex has 8 science books, 6 math books, 4 coloring books, and 2 novels. He writes the number sentence above to describe how many books he has. Which of the choices below is another way to rewrite Alex’s number sentence?
A.  6 - 4 - 8 - 2 = 20
B.  6 + 4 + 8 + 2 = 20
C.  8 + 2 - 6 - 4 = 20
D.  6 x 4 x 8 x 2 = 20


8. There are many talented artists at Fernwood School. The best art projects are displayed at the local library each month. Using the graph below, which is the BEST estimate of the total number of art projects displayed at the library in all four months?
A.  90
B.  110
C.  130
D.  150
* The question asks you to estimate so you can round June’s total number to about 40 projects. Then, add 20 + 40 + 40 + 30 = 130 total projects.


9. Sophia crosses out the numbers she says as she counts by 5, starting at 5 on the chart above. Next, she crosses out all of the even numbers on the chart. Which of the following numbers will Sophia not cross out?
A.  20
B.  23
C.  35
D.  38

10. Tyler and Lauren are taking a survey to find out whether fourth graders would rather go to a water park, a museum, or the zoo on their field trip this year. Which group of people would be BEST to ask?
A.  all the students in the school
B.  all the fourth graders in the school
C.  all the teachers in the school
D.  all the parents of fourth-grade students


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: