Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Chris bought the above items at the store. How much did the items cost in all?
A.  $7.74
B.  $6.64
C.  $6.74
D.  $5.64


2. Alice and Richard are coloring eggs and putting them back into the egg cartons. Alice colored 21 eggs and Richard colored 18 eggs. (One carton can hold 12 eggs.) How many cartons will they need to hold all the eggs?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6


3. Ms. Mars has a big jar filled with jelly beans. You must estimate how many beans are in the jar. As a hint, Ms. Mars poured out the beans and they filled 10 cups. She counted 19 beans, 21 beans, 21 beans, and 18 beans in the first 4 cups. What is your estimate for the total number of beans in the big jar?
A.  190 – 210
B.  210 - 230
C.  100 - 250
D.  170 - 190

4. 100 paper clips come in every box. Mr. Grant used 36 paper clips from a box. How many paper clips are left in the box?
A.  44
B.  64
C.  74
D.  136

5. Mr. Brown goes for a walk and returns at 7:00 PM. If his walk took 1 hour and 30 minutes, what time did he start his walk?
A.  5:00 PM
B.  5:30 PM
C.  6:00 PM
D.  8:30 PM


6. There are 4 flavors of ice cream. Make ice cream cones with 2 scoops each. Use 2 different flavors for each cone. How many different cones can you make?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  6

7. In which of the following numbers does the “5” have the greatest value?
A.  1,543
B.  5,341
C.  9,258
D.  3,6451. The shape has 4 angles.
2. The angles are not all the same size.
3. Opposite sides are the same length.

8. Choose the shape that fits all 3 descriptions above.
A.  A
B.  B
C.  C
D.  D
D.  E


9. The graph above shows how many minutes it takes to make different numbers of posters. If this pattern continues, how many minutes will it take to make 6 posters?
A.  50
B.  55
C.  60
D.  65

10. Mrs. Ortiz assigned each student in a group an equal number of math problems to do at the board. There were 5 students in that group. Which of the following could be the number of math problems she assigned all together?
A.  6
B.  9
C.  12
D.  15


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: