Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 3

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 3 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Sam and his friends are making toy bears. They will glue 2 eyes on each of the bears shown above. How many eyes will they need for all the bears?
A.  6
B.  8
C.  12
D.  10


2. Suzie put the coins shown above in her piggy bank. Which of these describes the coins?
A.  3 dimes, 2 nickels, 1 penny
B.  1 quarter, 2 dimes, 3 nickels
C.  2 quarters, 3 nickels, 1 penny
D.  2 quarters, 3 dimes, 1 nickel


3. Look at the pattern that Meg has created on her number chart above. What rule did Meg use to create this pattern?
A.  Shade in all even numbers.
B.  Shade in all odd numbers.
C.  Shade in numbers when counting by 3’s.
D.  Shade in numbers when counting by 4’s.


4. Ted is using small tiles to make the patterns shown above. How many small tiles will Ted need to make the next large square in the pattern?
A.  32
B.  25
C.  50
D.  5


5. Janet, Thomas, and Hannah each ran one part of a relay race. The time it took them to run each part of the race is shown above. How many seconds did it take Janet, Thomas, and Hannah to run the race from start to finish?
A.  36
B.  37
C.  46
D.  47

6. Sandy’s mother uses strips of tape to hang Sandy’s pictures so they will stick to the wall. It takes 4 strips of tape to hang one picture. How many strips of tape will Sandy’s mother need to hang 6 pictures?
A.  10
B.  18
C.  24
D.  30


7. Eric’s class is playing a game. Each student has a bag of treats filled with popcorn, pretzels, and raisins. The table above shows how many points each treat is worth. Eric's bag has 4 popcorns, 1 pretzel, and 3 raisins. How many points does Eric have?
A.  44
B.  54
C.  64
D.  74


8. Cindy wants to buy some balloons for a party. Each balloon costs 5 cents. The money Cindy has to spend is shown above. How many balloons can Cindy buy?
A.  12
B.  13
C.  14
D.  15

9. Basketball practice starts in the afternoon after school finishes. Which of these could be the time basketball practice starts?
A.  12:00 AM
B.  7:30 AM
C.  10:00 AM
D.  3:30 PM

10. Scott will toss one coin 20 times. Which of these sentences below will always be true?
A.  The coin will land on heads or tails.
B.  The coin is certain to land on heads all 20 times.
C.  The coin is certain to land on tails all 20 times.
D.  The coin will land on heads exactly once.


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: