Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Mr. Harper’s class goes to Computer Lab at 1:30 today. Which clock shows 1:30?
A.  
B.  
C.  
D.  
2. Sam has these coins in his pocket. How much money does he have?
A.  15¢
B.  16¢
C.  17¢
D.  20¢


3. Tiffany is making Valentine’s Day cards, so she is folding hearts in half. Which heart below shows a line of symmetry?
A.  
B.  
C.  
D.  
4. Arthur made the grid above in math class. The square is at point (A, 2). Which point is the star at?
A.  (A, 2)
B.  (B, 4)
C.  (C, 3)
D.  (D, 5)


5. Beth has 4 boxes of cupcakes. There are 2 cupcakes in each box. How many cupcakes does Beth have in all?
A.  16
B.  12
C.  8
D.  44


6. Ian will be driving from Houston, Texas to Dallas, Texas this weekend. Which unit of measurement can he use to measure the distance between the two cities?
A.  meters
B.  miles
C.  centimeters
D.  millimeters


7. Eight wheat rolls and 12 white rolls are mixed together in a basket. If you picked up 1 roll, without looking, what kind would you probably get?
A.  It is more likely to be white.
B.  It is more likely to be wheat.
C.  It is just as likely to be white as to be wheat.
D.  There’s no way to know.


8. Bill earned 2 dollars for washing the floor. Mike earned 3 dollars for washing the floor and cleaning the windows. How are chores and money related?
A.  The more chores done, the more money the person made.
B.  The fewer chores done, the more money the person made.
C.  No matter how many chores were done, each person earned the same.
D.  Doing difficult chores did not help a person earn money.
9. Which of the shapes below belongs to the group above?
A.  
B.  
C.  
D.  


10. What is the value of the digit 6 in the number 365?
A.  6
B.  60
C.  65
D.  600
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: