Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Yolanda, Crystal, and Brent must share the cookies above evenly. How many cookies should each child get?
A.  9
B.  6
C.  3
D.  1

2. Maria is learning about fractions in math class. Which of the following statements is true?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. I am a number. If you take 10 away from me, I will have 47 left. What number am I?
A.  37
B.  46
C.  57
D.  36


4. Look at the table of bagel prices. If the pattern continues, how much will 5 bagels cost?
A.  $1.00
B.  $1.60
C.  $2.00
D.  $2.50


5. Brenda’s mom bought this carton of milk at the supermarket today. How much milk does it hold?
A.  half gallon
B.  2 gallons
C.  5 ounces
D.  5 gallons


6. Gregory used stickers to make the shape pattern above. What should come next in the pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Mrs. Putter is making cake. She needs to use a quarter of a stick of butter. Which drawing shows the amount of butter Mrs. Putter needs to use shaded in gray?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. Sherry and Timmy are driving from Houston to Austin. Which of the following is the best unit of measurement for the distance between the two cities?
A.  centimeter
B.  decimeter
C.  feet
D.  mile


9. Using the ruler above, about how many inches long is the comb?
A.  2 inches
B.  4 cm
C.  4 inches
D.  10 inches

10. Which set of numbers is in order from greatest to least?
A.  121 > 212 > 112 > 211
B.  212 > 211 > 112 > 121
C.  212 > 211 > 121 > 112
D.  121 > 211 > 112 > 212


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: