Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. A strange planet has three kinds of coins. Each coin has the weight listed above in the first row. If you had the coins in the second row, how many grams would they weigh in all?
A.  6
B.  9
C.  16
D.  36

2. Which of these figures can be folded along the lines to form a cube?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. Mom has 37 postcards in one box and 32 postcards in another box. Which statement must be true?
A.  Mom has less than 60 postcards.
B.  Mom has more than 80 postcards.
C.  Mom has more than 65 postcards.
D.  Mom has less than 69 postcards.


4. Rachel is making bean and cheese nachos for lunch. She has the beans shown above. They are not enough. Rachel then buys another bag of 10 beans at the store. How many beans does Rachel have altogether?
A.  10
B.  14
C.  20
D.  24

5. Which set of numbers is in order from least to greatest?
A.  84, 48, 68
B.  13, 31, 113
C.  50, 15, 75
D.  50, 51, 45


6. The graph above shows the amount of fruits used in the school lunch last Monday. How many pounds of apples and bananas were used in all?
A.  8 lbs
B.  10 lbs
C.  12 lbs
D.  5 lbs

7. Anthony has 14 balloons. Josh has 5 fewer balloons than Anthony. How many balloons do Anthony and Josh have in all?
A.  9
B.  14
C.  19
D.  23


8. Which set of numbers completes this table?
A.  6, 8, 10, 12
B.  8, 12, 16, 20
C.  6, 9, 13, 18
D.  6, 7, 8, 9


9 + 6 = 15

9. Which number sentence belongs to the same fact family as the one above?
A.  7 + 8 = 15
B.  15 - 7 = 8
C.  15 - 9 = 6
D.  9 + 15 = 24


95, 86, 77, 68, _______

10. Which number completes the pattern above?
A.  77
B.  68
C.  60
D.  59


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: