Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. What is the shape of the basketball?
A.  cube
B.  cone
C.  sphere
D.  prism

2. What's the sum of 36, 54 and 10?
A.  110
B.  100
C.  90
D.  80

3. A class had 20 students; 12 of the students went to a park after school yesterday. How many of the students did not go to the park yesterday?
A.  8
B.  18
C.  20
D.  32


4. What is true about all the numbers in the box?
A.  They are all more than 10.
B.  They are all odd.
C.  They are all even.
D.  They are all 2 digits.


$1.00, $1.50, $2.00, ______

5. Which money amount comes next in the pattern?
A.  $3.50
B.  $3.00
C.  $2.50
D.  $2.55


6. What is the total face value of the coins above?
A.  48 cents
B.  43 cents
C.  38 cents
D.  33 cents


7. What fraction of the circle pie is shaded?
A.  a quarter
B.  a half
C.  three quarters
D.  whole


708, 709, 710, ______

8. Which number comes next in the number pattern above?
A.  711
B.  719
C.  720
D.  799

9. Which number is one more than 990?
A.  999
B.  910
C.  991
D.  1000

10. Which unit is suitable to tell how much water would fit in a container?
A.  quarts
B.  pounds
C.  feet
D.  degree


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: