Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Trevor has the bags of oranges above. If each bag has 4 oranges inside, which number sentence describes how many oranges there are in all?
A.  3 + 4 =
B.  3 + 3 + 3 =
C.  4 + 4 + 4 =
D.  4 + 4 + 3 =


2. Looking at the pictures above, which object is about 3 inches long?
A.  pea
B.  toy car
C.  crayon
D.  none of them


3. After Thanksgiving dinner, Nancy’s family had finished three quarters of the apple pie. Which pie shows one quarter remaining?
A.  A
B.  B
C.  C
D.  none of them


4. Ben used the two coins above to pay for a paintbrush that cost 39 cents. How much change should Ben get back?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them


5. Look at the number line. Which number is missing?
A.  25
B.  28
C.  30
D.  31

6. Which of the following numbers has 2 in the hundreds place?
A.  928
B.  682
C.  267
D.  326


7. Beth, Ann and Lisa each brought a pie to their classroom for a party. Beth cut her pie into thirds. Which is Beth's pie?
A.  A
B.  B
C.  C
D.  none of them


8. Look at the presents above. The first present has a flower on it. Which other present has a flower on it?
A.  6th
B.  7th
C.  8th
D.  9th


9. There were some cats sitting under a tree. Some cats left. Which number statement describes how many cats are still sitting under the tree?
A.  6 - 2 = 4
B.  2 + 4 = 6
C.  6 + 2 = 8
D.  6 - 2 = 3

10. Cathy has 192 blue beads to make a necklace. She buys 46 purple beads at the store. How many beads does Cathy have in all?
A.  148
B.  238
C.  248
D.  228


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: