Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. All these figures are glunks:
None of these figures are glunks:
Which of these is NOT a glunk?
A.  
B.  
C.  
D.  
2. Beth bought 2 packs of stickers. She gave the clerk $5.00. How much change should Beth receive?
A.  $5.99
B.  $4.98
C.  $4.01
D.  $3.02


3. Nancy has a bag of marbles in three colors. She has twelve more red marbles than white marbles. She has three fewer white marbles than green ones. There are eight green marbles. How many marbles in the bag?
A.  23
B.  25
C.  30
D.  39
4. What additional information do you need to solve this problem?
A.  what day Clint is planning to have his party
B.  how many people will attend Clint’s party
C.  how old Clint will be on his birthday
D.  what kind of cake Clint will have
5. Which shapes are congruent?
A.  Figure 3 and Figure 4
B.  Figure 2 and Figure 3
C.  Figure 1 and Figure 3
D.  Figure 1 and Figure 2
6. What is the missing number?
A.  32
B.  25
C.  17
D.  13
7. Kerry has 2 red and 3 white marbles. Jessie has 2 red marbles and 1 white marble. If Kerry and Jessie put their marbles together, what part of their marbles will be red?
A.  2/6
B.  4/4
C.  4/8
D.  6/8
8. Look at this list of numbers. Which student’s thinking is correct?
A.  Lynn says the numbers are odd because the numbers in the tens place are odd numbers.
B.  Ken says the numbers are even because there are four numbers.
C.  Peter says the numbers are even because the sum of the digits is an even number.
D.  Meg says the numbers are odd because the numbers in the ones place are odd numbers.
9. Pick the numbers to fill in the blank (from left to right) and make the equation valid.
A.  7, 2, 10
B.  2, 10, 7
C.  2, 7, 10
D.  10, 7, 2
10. Study the number list above. If the pattern continues, which number should come next?
A.  30
B.  21
C.  20
D.  16
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: