Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.






1. The busy ants have crawled into their ant hills. If 10 ants can fit into each ant hill and some ants are left outside, how many ants are there in all?
A.  34
B.  40
C.  42
D.  43






2. To make an ABAB pattern, how many carrots should you put on the fourth tray?
A.  6
B.  4
C.  3
D.  2






3. Kianna saved the coins above in her pink piggy bank. What is the value of the coins?
A.  52 ¢
B.  67 ¢
C.  47 ¢
D.  62 ¢





4. If you folded each of these shapes in half, which one would have a line of symmetry?
A.  
B.  
C.  
D.  






I drink one _________ of juice every morning.

5. Which is the best word to fill in the blank above?
A.  teaspoon
B.  cup
C.  gallon
D.  pound





6. Jason is playing with the toys in his room. Which of the following toys is shaped like a sphere?
A.  
B.  
C.  
D.  






7. Bob had 18 baseball cards. Troy gave him 7 more. How many baseball cards does Bob have now?
A.  18
B.  20
C.  25
D.  29






8. Hannah counted 12 snails in her flower garden. She saw 7 snails crawled away. Then, 3 more snails crawled in. How many snails were still in the flower garden?
A.  5
B.  8
C.  10
D.  15





9. How should the cook cut a pizza so that 4 people can each have an equal slice?
A.  
B.  
C.  






10. Pedro is playing hide and seek and he is skip counting by 1. Which numbers should Pedro say to complete the pattern above?
A.  36, 37
B.  37, 38
C.  38, 39
D.  37, 39


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: