Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. ;Charlie plants these flowers in his garden. If each flower has 5 petals, how many petals in all are in Charlie’s garden?
A.  5
B.  10
C.  15
D.  50


2. Nina needs to complete the pattern above. Which numbers will fill in the blanks?
A.  8, 15, 21
B.  9, 15, 21
C.  9, 15, 24
D.  8, 16, 24


3. The lady at the cash register gave Anthony these coins. How much money did she give him?
A.  28¢
B.  43¢
C.  38¢
D.  53¢


4. On Sunday, Brianna stays has fun at home. She checks the clock throughout the day and finds a pattern. What time should be shown on the last clock?
A.  2 o'clock
B.  10 o'clock
C.  10 o'clock
D.  12 o'clock


5. Which of the letters above has a line of symmetry?
A.  
B.  
C.  
D.  all of them

6. Carlos has a math machine. He puts in 11 and 7 comes out. He puts in 8 and 4 comes out. What is the machine’s rule?
A.  add 4 to the number
B.  subtract 5 from the number
C.  subtract 4 from the number
D.  subtract half from the number

7. Ryan has a sore throat and needs to take cough medicine. Which is a common unit of measurement for medicine?
A.  teaspoon
B.  quart
C.  inch
D.  pound

8. Jamie and his family just moved to a new house. They spent one thousand two hundred thirty-four dollars and fifty six cents on new furniture. What is the dollar amount written in standard form?
A.  ¢12.56
B.  $123.56
C.  $1,234.56
D.  $1,234.56


9. Anna shows numbers using tens rods and ones units. What number is Anna showing if she adds 6 more ones units?
A.  56
B.  60
C.  61
D.  66

10. Three friends went fishing. Hunter caught 6 fish. Jeremy caught 2 more fish than Hunter. Mick caught 2 fish. How many fish did they catch in all?
A.  10
B.  16
C.  17
D.  19


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: