Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The picture graph shows how many bicycles were sold each day. On which day did the store sell exactly 30 bicycles?
A.  Tuesday
B.  Wednesday
C.  Thursday
D.  Friday


2. Mason has these shirts and shorts to choose from. Which picture shows all the different ways he can combine 1 shirt and 1 pair of shorts?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. Kyle counted 18 frogs at a nearby pond on Saturday. He counted 22 frogs at the pond on Sunday. About how many frogs did he count in all?
A.  30 frogs
B.  40 frogs
C.  50 frogs
D.  60 frogs

4. Jill, Ann, and Beth want to share a whole pizza equally. Which of the following choices shows how their pizza should be divided?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. Which of these numbers is the same as 5 hundreds, 8 tens, and 7 ones?
A.  578
B.  587
C.  785
D.  875


6. About how many centimeters long is the dinosaur toy?
A.  5 cm.
B.  1 cm.
C.  3 cm.
D.  2 cm.

7. Tyler bought 6 postcards and 7 birthday cards. Which number expression tells how many cards he bought in all?
A.  7 - 6 = 1
B.  7 + 6 = 12
C.  6 + 7 = 13
D.  7 + 6 + 6 = 19


8. Look at the number line. Which letter represents 24?
A.  Q
B.  R
C.  S
D.  P


9. About how many paper clips long is the fish?
A.  3
B.  5
C.  7
D.  9

10. Which of the following figures has 4 corners?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: