Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The bus driver is driving down the street and sees many road signs. Which of these signs is shaped like a rectangle?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. There are 4 tricycles at the bike store. Each tricycle has 3 black wheels. How many wheels are there in all?
A.  3 wheels
B.  4 wheels
C.  8 wheels
D.  12 wheels


3. Which two of these shapes have the same number of sides?
A.  Shape A and Shape B
B.  Shape B and Shape C
C.  Shape C and Shape A
D.  Shape D and Shape B

4. Byron had 15 pieces of gum. He gave away 9 of them to his friends. How many pieces of gum did Byron have left?
A.  6 pieces
B.  9 pieces
C.  15 pieces
D.  24 pieces


5. What is the perimeter of the shape shown above?
A.  11 inches
B.  12 inches
C.  13 inches
D.  14 inches

6. Elyse has 4 bags of cookies. Each bag contains 5 cookies. Which of the following shows a way to find the number of cookies Elyse has in all?
A.  5 + 5 + 5 + 5
B.  5 + 4 + 5 + 4
C.  4 + 4 + 4 + 4
D.  5 + 5 + 5 + 4


7. Peggy wants to put these number cards in order from least to greatest. Which of the choices shows the correct order?
A.  137, 126, 143, 152
B.  126, 143, 137, 152
C.  126, 137, 152, 143
D.  126, 137, 143, 152

8. How is four hundred sixty written in standard form?
A.  406
B.  604
C.  460
D.  640

9. When you count by ones, what number comes after 275?
A.  274
B.  276
C.  277
D.  278

10. In the number 1,842, which number is in the tens place?
A.  1
B.  2
C.  4
D.  8


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: