Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Rachel put 3 red marbles, 2 blue marbles, 1 yellow marble, and 1 green marble into a bag as shown above. All the marbles were the same shape and size. Without looking Rachel pulled 2 marbles out of the bag. Which of the following could she have pulled?
A.  green, green
B.  yellow, orange
C.  blue, black
D.  red, red
2. Study the picture composed of squares. What is the total area in black? (in number of squares)
A.  2
B.  3
C.  4
D.  6
3. Look at the picture above. Which is the odd symbol out?
A.  A
B.  B
C.  C
D.  DMark is taller than Tim. Bill is shorter than Tim. Therefore Mark is taller than Bill.


4. Is the last statement true or false?
A.  true
B.  false
5. Each figure above represents a fraction. Which two figures represent the same fraction?
A.  1 and 2
B.  1 and 4
C.  2 and 3
D.  3 and 4


6. In a basketball competition there were 16 teams. If each plays one match per round and the loser is eliminated from the competition, how many matches will the winning team have to play?
A.  16
B.  15
C.  8
D.  4
7. Robbie’s grandma is making a quilt using only patches shaped like the ones shown above. Which of the following patches is similar in shape to the patches in his grandma’s quilt?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. Ed and Jeanne each has 15 lion stickers. Tammy has 20. Which process could they use to find out how many they have altogether?
A.  Add 15 and 20.
B.  Add 15 and 20, then multiply by 2.
C.  Multiply 15 and 20.
D.  Multiply 15 by 2; then add 20.
9. Which picture cannot rotate to the position shown above?
A.  
B.  
C.  
D.  


10. In Ms. May’s room there are 4 rows of desks with 5 desks in each row. How many desks are in Ms. May’s room?
A.  9
B.  16
C.  20
D.  25
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: