Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Calvin is cleaning up his marbles. After he puts 10 marbles in each bag, there are some marbles left over. How many marbles does Calvin have in all?
A.  13
B.  30
C.  33
D.  23


2. A cowboy has many boots. Which number sentence describes the picture of the boots above?
A.  3 + 2 = 5
B.  5 - 2 = 3
C.  5 - 3 = 2
D.  2 + 3 = 5


3. Ashley drew the shapes above. Are there more triangles, more squares, or an equal number of both shapes?
A.  
B.  
C.  

4. Vicky wakes up at 8 o’clock on Saturday. She needs to be at tennis practice 2 hours after she wakes up. What time does Vicky’s tennis practice begin on Saturday?
A.  
B.  
C.  

5. Amber collected 9 baseball cards and bought 3 more last week. Then she gave 4 to her brother. How many cards does Amber have now?
A.  9
B.  8
C.  10
D.  12

6. Patrick buys a bottle of his favorite soda. There is about 1 liter of liquid inside. Which container holds less than a liter of water?
A.  a pool
B.  a trash can
C.  a spoon
D.  a lake

7. Which measuremnt tool would you use to weigh your hamster?
A.  
B.  
C.  

8. Estimate the weight of the following objects. Which could weigh about one pound?
A.  4 sticks of butter
B.  a feather
C.  your desk
D.  baby elephant


9. In Mr. Wrigley’s yard, there are 4 birds nests. Each nest has 10 eggs inside. How many eggs are there in all?
A.  14
B.  6
C.  40
D.  10

10. I am a number. If you take 25 away from me, I will still have 25. What number am I?
A.  0
B.  25
C.  50
D.  60


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: