Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Haley has a number of stickers that is even and greater than 6. Which are Haley’s stickers?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Henry is searching for bugs in the backyard. He spots some resting on plant leaves. Which of the following number sentences matches the picture above?
A.  3 + 3
B.  3 + 2
C.  2 + 2
D.  5 - 2


3. Which fact is missing from the fact family above?
A.  6 - 2 = 4
B.  8 + 2 = 10
C.  8 - 2 = 6
D.  6 + 4 = 10


4. The honeybees are flying from flower to flower looking for something sweet. Which number sentence matches the picture above?
A.  2 + 2 = 4
B.  1 + 4 = 5
C.  2 + 3 = 5
D.  5 -1 = 4


5. Glenda’s garden is filled with busy bugs and crawling critters. Using the chart above, Glenda’s garden has less ladybugs than __________.
A.  
B.  
C.  
D.  


6. Mom puts a cake in the oven at 4:15. It bakes for 30 minutes. At what time will the cake be done?
A.  4:30
B.  4:45
C.  4:40
D.  4:35

7. Tim found 4 shiny shells at the beach. Angel found some too. They found 12 shells in all. How many shells did Angel find?
A.  4
B.  6
C.  8
D.  16


8. Jan and her brother are saving their coins so they can buy chips at the store. If they put their coins together, how much money do they have altogether?
A.  6 ¢
B.  10 ¢
C.  50 ¢
D.  $ 1.00

9. Megan has collected 8 coins. 2 are pennies, and the rest are dimes. How much money does Megan have in coins?
A.  8 ¢
B.  60 ¢
C.  62 ¢
D.  82 ¢

10. Which number sentence is the same as 22?
A.  4 + 17
B.  3 + 19
C.  6 + 15
D.  13 + 7


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: