Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Look at the number pairs above. If the pattern continues, what number should go in the blank box?
A.  11
B.  12
C.  13
D.  15

2. There are three elephants in the Houston Zoo. How many legs do the three elephants have in all?
A.  6
B.  8
C.  12
D.  15


3. Look at the bills and coins above. How much money do they add up to?
A.  $2.60
B.  $2.70
C.  $2.75
D.  $2.85

4. The Marlins' ticket costs $8.50. Dad bought 2 tickets yesterday. How much money did Dad pay for the two tickets?
A.  $15.50
B.  $16.50
C.  $17.00
D.  $16.00


5. Which number belongs in the blank box on the left to make the scale balance?
A.  100
B.  99
C.  96
D.  90

6. Which of the following items most likely weigh(s) about one pound?
A.  three apples
B.  an adult dog
C.  a paper clip
D.  a banana

7. Which of these shapes has five sides?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them

8. My number has 2 digits. It is odd. It is more than 20, and less than 23. What is my number?
A.  20
B.  21
C.  22
D.  23

9. Which of the following statements is true about 9 + 8?
A.  It is greater than 10 + 10.
B.  It is less than 7 + 8.
C.  It is the same as 10 + 7.
D.  It is the same as 27 - 9.


10. Which numbers continue the pattern above?
A.  9, 3, 0
B.  10, 7, 4
C.  9, 6, 3
D.  8, 5, 2


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: