Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 7


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which activity can be finished in about two minutes?
A.  brush your teeth
B.  watch the "A Bug's Life" movie
C.  read a chapter in a book
D.  practice playing piano for an end of year recital


2. I am a 2-digit number. I have a 9 in the ones place. I am less than 30. I am more than 20. Which number am I?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them

3. Jen has 3 coins that add up to 27¢. Which coins does Jen have?
A.  3 dimes
B.  1 quarter + 2 pennies
C.  2 dimes + 1 nickel
D.  2 nickels and 1 dime


4. Terry has the coins above in her purse. What is the total value of these coins?
A.  80¢
B.  66¢
C.  46¢
D.  86¢


45, 40, 35, 30, 25, ______, 15, 10

5. Trevor is skip counting. Which number completes the pattern above?
A.  21
B.  20
C.  18
D.  16

6. Julia saw 16 ladybugs in the garden. Sam saw 4 fewer ladybugs than Julia. How many ladybugs did Julia and Sam see in all?
A.  20
B.  26
C.  28
D.  30

7. Lily draws a picture of shapes on her paper. The circle is third. The rectangle is after the circle. The square is second. The triangle is before the square. Which picture shows the order of Lily’s shapes?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them

8. There were 47 frogs living in a pond. Then, 18 of the frogs hopped away. How many frogs are still in the pond?
A.  31
B.  29
C.  21
D.  19

9. Which of the following statements is true?
A.  96 is less than 54
B.  73 is greater than 29
C.  47 is greater 81
D.  12 plus 39 equals 61

10. Mark had 89 baseball cards. He sold 46 of those cards to his neighbor. Which statement is true about Mark’s baseball cards?
A.  He sold more than half of his cards.
B.  He sold less than half of his cards.
C.  He sold exactly half his cards.
D.  He sold one card more than half of his cards.


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: