Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Freddy the Frog was sitting at 7 on a number line. Then, he hopped back 3 numbers. Which number did he land on?
A.  5
B.  4
C.  3
D.  0


2. Kyle spots a bug hopping around, and he wants to measure it with a ruler. About how many inches long is the bug?
A.  1 inch
B.  2 inches
C.  3 inches
D.  4 inches

3. Marty is playing with blocks shaped like pentagons. Which of the shapes below is a pentagon?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. James has 63 Pokemon cards. His best friend gives him 22 more. How many Pokemon cards does James have in all?
A.  86
B.  85
C.  41
D.  42


5. Miguel has 4 pennies, 4 nickels, and 4 dimes. How much money does Miguel have?
A.  $1.44
B.  64 ¢
C.  54 ¢
D.  40 ¢


6. How much of the rectangle is shaded?
A.  1 out of 2
B.  1 out of 4
C.  3 out of 2
D.  3 out of 4

7. March 21 is a Monday. Gabby is having a birthday party on March 28. What day of the week is that?
A.  Saturday
B.  Sunday
C.  Monday
D.  Tuesday

8. Lita wants to know if she should wear a warm coat outside. Which measurement tool should Lita use to find out how cold it is outside?
A.  scale
B.  thermometer
C.  yardstick
D.  clock

9. Which statement is probably true about the door of your classroom?
A.  It is 3 feet wide.
B.  It is 15 feet wide.
C.  It is 1 foot wide.
D.  It is 13 inches wide.

10. Which of the following objects could weigh more than 1 pound?
A.  a feather
B.  paper clip
C.  cat
D.  gum


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: