Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Jackie loves vanilla ice cream. Which of the following figures below has a similar shape to Jackie’s ice cream cone?
A.  
B.  
C.  

2. Mason is counting to 100. What number comes just before 97?
A.  79
B.  96
C.  98
D.  90


3. If the temperature outside is shown above, what could you do on this day ?
A.  build a snowman
B.  wear a jacket and mittens
C.  go swimming
D.  wear coat and scarf


4. Pedro has 6 dimes. Emmanuel has 4 dimes. How much more money does Pedro have than Emmanuel?
A.  2 ¢
B.  10 ¢
C.  20 ¢
D.  50 ¢


5. Jose uses the ruler above to measure objects around his room. About how long are his scissors?
A.  4 inches
B.  4 feet
C.  4 yards
D.  4 meters

6. Alicia had 50¢ in her skirt pocket. She spent 2 dimes on Jolly Rancher cherry candy. How much money does she have left?
A.  48¢
B.  52¢
C.  30¢
D.  

7. Which object below is shaped like a sphere?
A.  
B.  
C.  


8. James writes down the pattern above. Which number should come next?
A.  36
B.  42
C.  45
D.  48

9. Michael had $5 saved up in a jar. He used $3.25 on an Iron Man toy. How much money is left in the jar?
A.  $2.75
B.  $2.25
C.  $1.75
D.  $1.25


10. Alley uses the ruler above to measure her teddybear. How wide is her teddybear?
A.  1 inch
B.  2 inches
C.  5 inches
D.  10 inches


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: