Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. A number machine takes an input number and produces an output number. According to the input-output numbers in the table above, what number belongs in the blank box?
A.  56
B.  66
C.  76
D.  86


2. What is the answer to the problem above?
A.  66
B.  64
C.  54
D.  55

3. There are 36 ladybugs lounging on a leaf. Half of them fly away. How many are still on the leaf?
A.  16
B.  17
C.  18
D.  35

4. With dinner, you most likely drink one ______ of water.
A.  cup
B.  pint
C.  gallon
D.  pound


5. Look at the pattern of coins above. Which set of books shows the same kind of pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. James bought a cookie for 40¢. He paid for the cookie with a one-dollar bill. How much change did James expect to get back?
A.  35¢
B.  40¢
C.  55¢
D.  60

7. Jim needs to buy a notebook for $2.37. Which of the following pictures shows the exact amount of money Jim needs?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. Which set of coins is NOT equal to 8 nickels in value?
A.  16 dimes
B.  4 dimes
C.  40 pennies
D.  1 quarter, 3 nickels

9. Donna has 16 red and yellow jellybeans. There are 2 more red jellybeans than yellow jellybeans. How many red jellybeans does Donna have?
A.  7
B.  9
C.  10
D.  11


10. What number does not belong in this "add 4" set?
A.  21
B.  18
C.  13
D.  5


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: