Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. What is the total value of the coins above?
A.  28¢
B.  45¢
C.  50¢
D.  46¢

2. Peter drew a circle in a trapezoid. Which of these figures shows what Peter drew?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. There are many dogs and ducks behind a fence. A farmer counts a total of 18 legs. How many dogs and ducks are behind the fence?
A.  3 dogs and 3 ducks
B.  4 dogs and 3 ducks
C.  2 dogs and 6 ducks
D.  2 dogs and 4 ducks

4. There are 10 color tiles in Valerie’s purse. Some tile are red and some are green. If there are 2 more red tiles than green tiles, then there are:
A.  4 red tiles and 6 green tiles
B.  4 green tiles and 6 red tiles
C.  5 red tiles and 5 green tiles
D.  10 red tiles and 2 green tiles

5. At the picnic, there were 12 children and 20 hotdogs. If each child gets one hotdog, how many hotdogs will be left over?
A.  12
B.  10
C.  20
D.  8


6. In the picture above, each large box has 100 marbles, and each small box has 10 marbles. There are marbles outside, too. How many marbles are there in all?
A.  324
B.  243
C.  334
D.  234

7. Which number is the same as ninety-nine?
A.  99
B.  909
C.  999
D.  199

8. Which number sentence is true?
A.  87 > 91
B.  36 < 43
C.  20 + 50 = 100
D.  120 - 50 = 60


9. Thomas has 23¢. Which number sentence tells how many more cents he needs to buy this car?
A.  45¢ – 23¢ = 12¢
B.  45¢ + 23¢ = 68¢
C.  22¢ + 45¢ = 67¢
D.  45¢ – 23¢ = 22¢


10. Mr. Ryan’s class chose their favorite animals. Their choices are shown in the graph above. How many students chose monkeys as their favorite animal?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  8


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: