Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Looking at the table above, what activity is Ben doing at 3:05?
A.  eat snack
B.  do homework
C.  play outside
D.  leave school


2. Caleb is building a number with tens rods and unit cubes. What number does the picture show?
A.  36
B.  53
C.  63
D.  73


3. Marcus is building a stage for the school play. He draws out the shape of the stage above. The perimeter of the stage is _______ units.
A.  21 units
B.  42 units
C.  43 units
D.  86 units

4. Elisa finishes her dinner at 5 p.m,, and she goes to bed 3 hours after dinner. Which clock shows when Elisa goes to bed?
A.  
B.  
C.  

5. ose wants to solve the subtraction sentence 86 – = 49. What number should he put in the square to make the number sentence true?
A.  37
B.  43
C.  135
D.  145

6. Luis has 2 coins in his pocket that add up to 15¢ in total. Which 2 coins does Luis have?
A.  
B.  
C.  

7. Which number sentence is in the same fact family as 5 + 6 = 11 ?
A.  2 + 9 = 11
B.  11 - 5 = 6
C.  10 + 1 = 11
D.  11 - 1 = 10

8. Dana needs to find a number sentence that equals 11. Which number sentence is it?
A.  11 - 6
B.  2 + 10
C.  7 + 4
D.  11 - 1


9. One quart of orange juice holds 4 cups. How many cups would 2 quarts hold?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  8


10. Which set of shapes complete the pattern shown above?
A.  
B.  
C.  
D.  


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: