Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Peter is using the centimeter ruler above to measure objects around the classroom. About how many centimeters long is the pencil?
A.  1 cm
B.  2.5 cm
C.  11 cm
D.  20 cm


I have 6 faces. My faces are rectangles. Cereal boxes come in my shape.

2. Which shape matches the clues above?
A.  
B.  
C.  


3. Maria made a pattern with the blocks above. Which figure comes next in the pattern?
A.  
B.  
C.  

4. Alicia, Lynn, Erin, and Tasha plan to share one large pizza for lunch. How should they cut the pizza so that each girl gets an equal amount?
A.  
B.  
C.  

5. Which number below is the greatest?
A.  23
B.  20
C.  32
D.  30

6. Which set of numbers is in order from least to greatest?
A.  31, 13, 84
B.  50, 15, 75
C.  13, 31, 64
D.  33, 30, 13

7. Which solid figure has 2 circle faces?
A.  
B.  
C.  


34, 35, 36, ____, ____, 39

8. Which numbers will fill in the blanks in the pattern above?
A.  38, 39
B.  37, 38
C.  36, 37
D.  38, 37


April - 3,107
May - 3,017
June - 3,007
July - 3,071

9. Amanda checks the skateboard sales at her store. The sales for the past 4 months are listed above. Which set of numbers below is in order from least to greatest?
A.  3,007 - 3,017 - 3,107 - 3,071
B.  3,107 - 3,017 - 3,007 - 3,071
C.  3,107 - 3,007 - 3,071 - 3,017
D.  3,007 - 3,017 - 3,071 - 3,107

10. There are 458 boys and 497 girls at Spring Park Elementary School. How many students are there in all?
A.  955
B.  941
C.  845
D.  841


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: