Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Mr. Jones used the chart above to keep track of the calls his family received in a week. According to the chart, what can you say about the phone calls for the Jones family?
A.  Paul got more phone calls than anyone.
B.  Mr. Jones got the most calls.
C.  Kathy’s calls were longer than Paul’s.
D.  Mrs. Jones got the most calls.


2. The pattern shown above goes from left to right. What is happening in this pattern?
A.  It doubles.
B.  It subtracts 6.
C.  It subtracts 3.
D.  It subtracts half.


3. Ted has his lunch at noon. If the current time is shown on the clock, about how many minutes does Ted have before lunch?
A.  7 minutes
B.  27 minutes
C.  37 minutes
D.  77 minutes

4. Which of the following objects is shaped most like a cube?
A.  a ball
B.  a die
C.  a ruler
D.  a shoe box


5. What money number is missing in this pattern?
A.  $6.50
B.  $6.75
C.  $7.00
D.  $7.50


6. Which of these comes next in the pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  


7. Look at the coins shown above. What is the missing value when counting the coins?
A.  56¢
B.  57¢
C.  60¢
D.  65¢


8. What number should go in the box to make the number sentence true?
A.  6
B.  7
C.  12
D.  16

9. Which would be the best unit to measure the length of a crayon, pencil, or a marker?
A.  inches
B.  feet
C.  yards
D.  miles


It is sunny and warm. I’m going out to play and chase butterflies.

10. According to the description above, what could the outside temperature?
A.  80°F
B.  10°F
C.  31°F
D.  45°F


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: