Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. James checks the outside temperature using the thermometer. How should he dress for school?
A.  swimsuit
B.  mittens, scarf, hat, jacket
C.  T-shirt and shorts
D.  jacket


2. A magic number machine puts in a number (input) and gets out a different number (output). What number should go in the blank box?
A.  919
B.  917
C.  817
D.  819

3. How should Billy write three thousand, five hundred forty in standard form?
A.  3,450
B.  3,540
C.  3,000,540
D.  3000,500,40

4. The baseball game starts at 7:00 p.m. and ends at 10:30 p.m. How long does the game last?
A.  3 hours
B.  3 and a half hours
C.  4 hours
D.  4 and a half hours


5. andy sees groups of birds flying in the sky. Which multiplication fact matches what Sandy sees?
A.  3 x 4
B.  3 x 3
C.  3 x 2
D.  4 x 4

6. Damon wants to measure the length of a table, a baseball bat, and the height of his dad. Which is the best unit of measurement to use?
A.  ounces
B.  feers
C.  yards
D.  miles

7. During a football game, Brent runs down the football field. About how long is a football field?
A.  about 100 yards
B.  about 100 feet
C.  about 100 inches
D.  about 100 miles

8. Which supplies are correctly listed from lightest to heaviest?
A.  pencil, paper clip, glue
B.  paper clip, pencil, scissors
C.  scissors, pencil, book
D.  glue, scissors, pencil


9. A survey was taken to see how many students in grades 1 through 4 brought their lunch to school. The tally chart above shows the results. How many students in grades 1 and 2 bring their lunch?
A.  5
B.  12
C.  14
D.  19


10. Ian likes to skip count while playing hopscotch at recess. Which numbers complete the pattern above?
A.  16, 20, 33
B.  18, 21, 31
C.  17, 19, 33
D.  18, 21, 33


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: