Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Amy bought a necklace to wear with her new purple dress. Which of the bracelets below has the same pattern as Amy’s necklace?
A.  
B.  
C.  
D.  
2. Wayne is searching for triangles in the shape above. He makes bigger triangles by combining smaller triangles, too. How many triangles in all can be found in this design?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6


3. I am a secret number. I am even. I have 2 digits and a 3 in the tens place. I am 4 less than 40. What am I?
A.  23
B.  32
C.  34
D.  36
4. Elena sees these beautiful spotted butterflies in her grandmother’s garden. If each butterfly has 10 spots, how many spots are there in all?
A.  50
B.  80
C.  100
D.  200
5. Ricky looks at the clocks above and notices a pattern. If the pattern continues, what time should be shown on the last clock?
A.  1 o'clock
B.  3 o'clock
C.  6 o'clock
D.  9 o'clock


6. Nancy has 12 cats. Six have stripes and the others have spots. How many cats have spots?
A.  12
B.  7
C.  6
D.  5
7. Trisha paints a growing pattern of dots on posters. If the pattern continues, what will the next poster look like?
A.  
B.  
C.  
D.  
8. Shawn created a picture graph about the trees planted at his school over the past few years. How many trees were planted in 2003?
A.  3
B.  3 1/2
C.  30
D.  35


9. Joe tossed a penny and it lands on 'heads.' Which statement is correct about his next coin toss?
A.  The penny is more likely to land on 'heads.'
B.  The penny is equally likely to land on 'heads' or 'tails.'
C.  The penny is more likely to land on 'tails.'
D.  The penny must land on 'tails.'
10. Which of these shapes is not found in the drawing of the clock?
A.  
B.  
C.  
D.  
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: