Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which animal is next to the dog, but is not next to the rabbit?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. The picture graph shows the favorite sports in Mr. Murphy’s class. Which sport is the most popular?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them


3. Pierre wants to finish the pattern above. Which letter(s) should he write?
A.  A
B.  AA
C.  AAA
D.  AAAA

4. There are 8 rabbits in the meadow. 7 of them hop away. Which number sentence describes this story?
A.  8 - 1 = 7
B.  8 + 1 = 9
C.  8 - 7 = 1
D.  8 + 7 = 15


5. Marty is using the number line above. If she starts at 6 and hop 3 steps to the right, what number will she be at?
A.  7
B.  8
C.  9
D.  10


6. There are 4 cars in the garage. How many tires are there in all?
A.  8
B.  10
C.  12
D.  16


7. There are three ladybugs in Allen's garden. Each ladybug has six black spots on its back. How many black spots do the three ladybugs have in all?
A.  9
B.  12
C.  18
D.  24


8. Looking at the picture above, how many more fish than snails are in the tank?
A.  5
B.  3
C.  2
D.  1

9. Which of the following statements is probably true?
A.  Mom is taller than the school bus.
B.  Jimmy is shorter than his cat.
C.  The child is shorter than the man.
D.  The building is shorter than a bike.

10. Tim picked up 6 orange shells and 4 blue shells while at the beach. How many more orange shells than blue shells did Tim pick up?
A.  6
B.  4
C.  2
D.  1


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: