Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which group has the same number of stars as those above?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them


2. Which of the pictures has one more happy face than the one above?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them

3. Last week, Tyler finished his art project by painting an animal every day, including Saturday and Sunday. Which of the following is probably Tyler’s art project?
A.  
B.  
C.  
D.  none of them


5, 6, 7, 8, _______, 10, 11, 12

4. Haley needs to finish the pattern of numbers above. Which number is she missing?
A.  9
B.  6
C.  10
D.  13

5. I am a number. I am 2 more than 7. I am 1 less than 10. Can you guess which number I am?
A.  7
B.  8
C.  9
D.  10

6. I am a number. I am 2 more than 7. I am 1 less than 10. Can you guess which number I am?
A.  7
B.  8
C.  9
D.  10

7. Anna saw 6 turtles swimming in a pond. Kevin saw 2 fewer turtles than Anna. Lisa saw one fewer turtle than Kevin. How many turtles did Lisa see in the pond?
A.  
B.  
C.  
D.  


I have no sides. I have no corners. I have no angles.

8. What shape matches the clues above?
A.  
B.  
C.  
D.  


9. Ted has 19 baseball cards. Troy gave him 5 more cards. How many baseball cards did Ted have after he received the 5 cards from Troy?
A.  23
B.  24
C.  25
D.  14

10. You can also represent the number 32 as __________________.
A.  3 tens and 2 ones
B.  4 tens and 1 one
C.  2 tens and 3 ones
D.  2 tens and 2 ones


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: