Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. What shape would you get by tracing the bottom of a tissue box?
A.  triangle
B.  rectangle
C.  circle
D.  oval


1 + 9 = 10
9 + 1 = 10
10 - 9 = 1

2. What is missing from the fact family above?
A.  9 – 1 = 8
B.  10 - 1 = 9
C.  10 + 9 =19
D.  9 - 8 = 1


3. What time does the clock show?
A.  5:15
B.  5:45
C.  4:55
D.  4:45

4. The Star Wars movie starts at 5:00 PM. It lasts 2 hours and 15 minutes. What time does the movie end?
A.  7:45 PM
B.  7:30 PM
C.  7:15 PM
D.  7:10 PM

5. Which of the following objects is a sphere?
A.  
B.  
C.  

6. Meg washed the dishes after dinner. She started washing at 6:15 PM and finished it in 20 minutes. What time did she finish?
A.  6:30 PM
B.  6:35 PM
C.  6:45 PM
D.  6:50 PM

7. What is another way to show 3 x 4?
A.  3 + 3 + 3
B.  4 + 4 + 4
C.  3 + 4
D.  34


8. According to the figure above, what's the perimeter of the rectangle?
A.  8 inches
B.  10 inches
C.  12 inches
D.  16 inches


9. Look at the number pattern above. What number is missing?
A.  43
B.  44
C.  45
D.  46

10. There were 15 people on the bus. 6 people got off at the first stop. 3 people got on at the second stop. How many people were on the bus after the second stop?
A.  12
B.  24
C.  9
D.  6


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: