Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Tory is walking around Pete’s pet store. How many more hamsters are at the pet store than parrots?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  8

2. Fifteen frogs are on a huge lily pad. 7 frogs jump in the water. Which of the following statements is true?
A.  More frogs are in the water.
B.  More frogs are on the lily pad.
C.  There are an equal number of frogs in the water and out of the water.
D.  none of them


3. Max the Magic Multiplying Man takes the numbers on the left and multiplies it by the same number each time. If he multiplies this magic number with 5, what number should go in the blank box?
A.  13
B.  14
C.  15
D.  16

4. Which set of coins is equal to the most amount of money?
A.  45 pennies
B.  1 quarter and 10 pennies
C.  6 nickels
D.  5 dimes


5. Juan makes a growing pattern of squares going from left to right. Which group of squares should come next in the pattern?
A.  
B.  
C.  

6. Daniela sells Girl Scout cookies. She sold 476 boxes of peanut butter cookies on Saturday. She sold 423 boxes of shortbread cookies on Sunday. How many boxes of cookies did she sell in all?
A.  853
B.  879
C.  889
D.  899

7. The temperature in Phoenix reached 116°F on Monday. On the same day, the temperature in Seattle reached 74°F. What was the difference in temperature between the two cities on Monday?
A.  22°F
B.  34°F
C.  42°F
D.  52°F

8. Mom spent $14.83 at the grocery store. She gave the cashier $15.00. How much change should Mom get back?
A.  1 dime, 3 pennies
B.  1 dime, 1 nickel
C.  1 dime, 1 nickel, 2 pennies
D.  2 dimes, 1 nickel


9. What is the value of the underlined digit shown above?
A.  800
B.  8 tens
C.  80
D.  8000

10. Which group of numbers is in order from least to greatest?
A.  112, 316, 512, 482
B.  362, 375, 268, 426
C.  425, 441, 496, 501
D.  362, 375, 426, 299


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: