Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. This banner is hanging up in Mr. Sanchez’s classroom. How long is this banner if you estimate to the nearest centimeter?
A.  3 cm
B.  8 cm
C.  20 cm
D.  25 cm
2. If you fold the shape above in half, which of the choices below shows one half of it?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. A new “Sponge Bob Square Pants” cartoon show comes on every 30 minutes. If the first show starts at 2:15 p.m., when will the third show start?
A.  2:30 p.m.
B.  2:45 p.m.
C.  3:15 p.m.
D.  3:45 p.m.


4. Parallel lines will never cross and will always stay the same distance apart. Which shape has parallel lines?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. Alley is getting ready to bake peanut butter cookies. The recipe calls for a stick of butter, which is measured using which units?
A.  ounces
B.  liters
C.  quarts
D.  pints
6. The graph above shows the number of balls in each color. How many fewer blue balls are there than green balls?
A.  2
B.  3
C.  5
D.  7


7. Basketballs were on sale for $8.00 each. Ted bought 4. How much did he spend in all for basketballs?
A.  $16.00
B.  $16.80
C.  $24.00
D.  $32.00
8. If every triangle is equal to 10 and every circle is equal to 5, what is the value of the objects in the picture above?
A.  50
B.  40
C.  35
D.  25


9. Which spinner below has been divided so that each number has an equal chance?
A.  
B.  
C.  
D.  


10. Three years ago, Rachel was 2 years younger than Tom. Tom is 10 now. How old is Rachel?
A.  12
B.  10
C.  8
D.  5
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: