Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Mrs. Warner’s class made a picture graph about how they got to school today. Looking at the graph, how did most of the students get to school today?
A.  
B.  
C.  


2. The math wizard puts a number in the magic machine and another number comes out. What could be the rule for this magic number machine?
A.  subtract 351
B.  add 399
C.  subtract 249
D.  add 249


3. Which of the following shapes is the same as the one above?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Karen loves to read comic books. She read 23 comic books in July and 22 comic books in August. How many comic books did she read in these two months?
A.  44
B.  45
C.  57
D.  43


5. Anthony is solving this problem on the white board. What should the answer be?
A.  8
B.  9
C.  12
D.  15


Fall, Winter, Spring, Summer, Fall, Winter, _________

6. Which season comes next in the pattern above?
A.  Spring
B.  Summer
C.  Fall
D.  Winter

7. What number is 3 more than 14?
A.  16
B.  17
C.  18
D.  11

8. Vivian’s music class is in Room Twelve. What number on the door is Vivian looking for?
A.  2
B.  12
C.  20
D.  22


9. Annie is skip counting by 10s. What is the next number she should say?
A.  10
B.  30
C.  50
D.  60

10. Dr. Johnson told Calvin to take the cold medicine for a whole week. For how many days will Calvin take his cold medicine?
A.  3 days
B.  4 days
C.  5 days
D.  7 days


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: