Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


30 + ____ = 80

1. June wants to solve the addition problem above. What number makes the sentence true?
A.  5
B.  11
C.  50
D.  110


2. Erica just finished her art project. Which shapes did Erica use to make the picture above?
A.  ovals and squares
B.  circles and squares
C.  circles and rectangles
D.  squares and triangles

3. Which set of numbers contains only odd numbers?
A.  18, 20, 31, 41, 43
B.  19, 26, 45, 47, 58
C.  30, 31, 33, 35, 28
D.  47, 51, 73, 89, 95


5, 10, 15, 20, _______

4. Janet is recycling cans to help around the community. The first day, she collects 5 cans. On the next day, she collects 10 cans. She collects 15 cans on the third day and 20 cans on the fourth day. If this pattern continues, how many cans will she collect on the fifth day?
A.  19
B.  21
C.  25
D.  30

5. About how much liquid would a small bowl hold?
A.  1 cup
B.  1 pound
C.  1 liter
D.  1 gallon


6. A magic rule changes a number in the first column into another number listed in the second column. Using the information in the table, what is the magic rule?
A.  Add 7
B.  Add 9
C.  Subtract 7
D.  Subtract 9

7. Which set of shapes shows the same pattern as 112112112?
A.  
B.  
C.  
D.  12121212


8. There are 8 children playing on the playground. Five of them are boys. How many of the children are girls?
A.  13
B.  4
C.  5
D.  3


3, 6, 9, 12, _______

9. Alicia is practicing skip counting in math. What number would come next in the pattern above?
A.  13
B.  15
C.  18
D.  21


A A B A A B A A B A A B ......

10. Which of the following patterns is similar to the one above?
A.  cat, dog, dog, cat, cat, dog, cat, dog, cat
B.  clap, clap, stomp, clap, clap, stomp, clap, clap, stomp
C.  X 0 X X 0 0 X X 0
D.  red, blue, red, red, blue, red, blue red


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: