Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jack wants to buy a toy duck. It costs 67¢. Jack has 4 quarters. How much money will he have left after paying for the toy duck?
A.  43¢
B.  24¢
C.  31¢
D.  33¢

2. Which of these shapes is a rhombus?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. I am greater than 14. I am less than 19. I am even. When you double 8 you will not get me. What number am I?
A.  15
B.  16
C.  18
D.  17

4. Which ladybug does not show dots in doubles?
A.  
B.  
C.  

5. Ben bought a cookie for ninety-two cents. Which of these is the correct way to write the amount he spent on the cookie?
A.  ¢92
B.  9.2
C.  92¢
D.  $92

6. There are 3 tricycles in the Child Time daycare backyard. How many wheels do they have in all?
A.  6
B.  9
C.  3
D.  12


7. If the triangle represents a number in the diagram above, what is it?
A.  8
B.  9
C.  10
D.  11

8. Todd builds a tower with a 9-cm block on top of an 8-cm block. How tall is the tower?
A.  9 cm tall
B.  16 cm tall
C.  17 cm tall
D.  18 cm tall


9. The numbers in the second column are obtained by adding 6 to the numbers in the first column. According to this rule, which number goes in the blank box?
A.  11
B.  12
C.  13
D.  14

10. Alice had 20 stickers. She used 9 of them decorating her notebooks. How many stickers were left?
A.  9
B.  11
C.  12
D.  13


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: