Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Kyle uses the broken ruler above to measure his pencil. About how long is Kyle’s pencil?
A.  6 cm
B.  10 cm
C.  16 cm
D.  21 mm

2. Ms. Dixon pays Ray one dime each day to feed her dog. How much money in all does she pay Ray in one week?
A.  $1.00
B.  70¢
C.  60¢
D.  35¢


3. Wendy is skip counting out on the playground. Which number belongs in the blank above?
A.  23
B.  24
C.  26
D.  28

4. Which number sentence is in the same fact family as 11 – 7 = 4?
A.  11 – 4 = 7
B.  11 + 7 = 18
C.  11 + 4 = 15
D.  7 - 4 = 3


5. A math wizard adds 7 to the number in the first column and out pops the number in the second column! If the math wizard keeps on using this rule, which number will go in the blank box?
A.  13
B.  17
C.  18
D.  27

6. Todd has 3 dimes. Mike has 1 quarter. Jeff has 5 nickels. Who has the most money?
A.  Todd
B.  Mike
C.  Jeff
D.  Jason


7. Which of the following items is most like the things in the group above?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. Jack started with $4.00. He spent a total of 90¢ for 2 pencils. How much money did Jack have left?
A.  $1.80
B.  $2.10
C.  $3.10
D.  $4.90

9. Sid picked 17 apples and put them in a basket. He ate one of the apples and used 9 more apples for a pie. How many apples are left in the basket?
A.  5
B.  7
C.  8
D.  9

10. There are 14 flowers in Anna’a vase. 6 of them are yellow. The rest are pink. How many flowers in Anna's vase are pink?
A.  6
B.  8
C.  9
D.  5


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: