Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. It takes Jose nine minutes to take a shower and four minutes to brush his teeth. How long does it take Jose to shower and brush his teeth?
A.  4 minutes
B.  9 minutes
C.  13 minutes
D.  24 minutes


2. Which numbers will complete the pattern above?
A.  15, 16, 17
B.  16, 18, 20
C.  18, 19, 20
D.  16, 20, 24


3. Many of the kids in the neighborhood were flying kites on Saturday. How many of the kites above have a 7 in the ones place?
A.  5
B.  6
C.  7
D.  12


4. Isaac scored 10 points in the basketball game last week. This week, Isaac scored 12 points. How many points did Isaac score in the two games?
A.  10
B.  12
C.  20
D.  22


5. About how much money do you need to buy the pencil above?
A.  about 3 dimes
B.  about 3 quarters
C.  about 2 dimes
D.  about 2 quarters


6. The 3-D movie “Lion King” started at the time shown above. It lasted for 2 hours. Which of the clocks below shows the time the movie ended?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. Some parts of the squares below are shaded. Which of the squares shows about one fourth shaded?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. Sally wants to write 15 + 0 in some other ways. What are some other number sentences she can write?
A.  13 + 0, 1 + 12, 15 – 3
B.  2 + 13, 20 – 5, 1 + 14
C.  14 + 3, 18 – 1, 2 + 15
D.  14 + 2, 16 – 1, 1 + 15


9. Damian has the coins above. Can you name them?
A.  2 quarters and 1 penny
B.  2 dimes and 1 quarter
C.  2 pennies and 1 quarter
D.  2 nickels and 1 quarter

10. There is a total of 342 tickets for Saturday’s football game. The players have sold 52 of the tickets. How many tickets are still for sale?
A.  58
B.  147
C.  290
D.  394


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: