Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 2

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 2 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. If the tree pattern above continues, what should come next?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Kim’s grandma baked a cherry pie. She cut it in half. Which picture shows two equal halves?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. Nikki bought 3 boxes of strawberry Pop Tarts. Each box had 10 Pop Tarts. How many Pop Tarts did Nikki buy in all?
A.  10
B.  20
C.  30
D.  13


4. If the pattern above continues, which arrow comes next?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. There are 36 kids in Mrs. Miller's class. 15 of them are girls. How many boys are in Mrs. Miller's class?
A.  21
B.  27
C.  31
D.  36


6. James needs to sort the number cards above from least to greatest. Which of the following sets of cards is in order from least to greatest?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. David and his dad go fishing at Lake Conroe. Which of the following pictures has exactly two fish of the same size?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. The ice cream man sold 25 cherry popsicles on Wednesday. He sold 22 grape popsicles on Thursday. How many popsicles did the ice cream man sell on those two days?
A.  3
B.  44
C.  47
D.  67


9. Amanda counted 14 leaves on the branch. One windy day, six leaves fell off of the branch. How many leaves are left on the branch?
A.  7
B.  8
C.  6
D.  9


10. Brianna is watching the seal show at Sea World. Which of the seals above is juggling only 2 balls with its nose?
A.  the 1st one
B.  the 2nd one
C.  the 3rd one
D.  the 4th one


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: